Luật công đoàn, Luật bảo hiểm xã hỗi, bộ luật lao động – EZ Holdings