GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG – EZ Holdings
 GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Liên hệ

Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trên giấy phép lao động có ghi rõ thông tin về người lao động, bao gồm họ tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu; tên và địa chỉ của tổ chức nơi làm việc, vị trí làm việc. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng thì bắt buộc phải có Giấy phép lao động. Đây là giấy tờ quan trọng để lao động nước ngoài có thể xin thẻ tạm trú 2 năm tại Việt.

1. Phân loại giấy phép lao động
Giấy phép lao động Việt Nam cho công dân nước ngoài gồm 4 loại: cấp mới giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động và không thuộc diện cấp giấy phép lao động (hay miễn giấy phép lao động). Cụ thể:

1.1. Cấp mới giấy phép lao động
Loại giấy phép lao động này dành cho các đối tượng: 

 • Người lao động chưa từng có giấy phép lao động.

 • Người lao động đã có giấy phép lao động còn hiệu lực, làm việc cho người sử dụng lao động khác, cùng vị trí công việc.

 • Người lao động đã có giấy phép lao động còn hiệu lực, làm việc cho người sử dụng lao động cũ, khác vị trí công việc.

 • Người lao động có giấy phép lao động hết hiệu lực, muốn tiếp tục làm việc cùng vị trí.

1.2. Gia hạn giấy phép lao động
Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng giấy phép lao động sắp hết hạn thì cần phải gia hạn để được tiếp tục làm việc hợp pháp tại Việt Nam.
Theo quy định tại Điều 19, Nghị định 152/2020/NĐ-CP, giấy phép lao động chỉ được gia hạn 01 lần duy nhất.
Nếu người lao động sau khi đã gia hạn hết một lần muốn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp tại cùng vị trí thì phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động mới.
Sau khi nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động 05 ngày làm việc, người sử dụng lao động sẽ nhận được giấy phép lao động đã gia hạn.
1.3. Cấp lại giấy phép lao động
Giấy phép lao động còn thời hạn mà bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động (trừ một số trường hợp đặc biệt); giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày thì được cấp lại. 

Giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn của giấy phép đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

Người sử dụng lao động sẽ nhận được giấy phép lao động được cấp lại hoặc văn bản từ chối cấp lại kèm theo lý do trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

2. Không thuộc diện cấp giấy phép lao động 
Theo quy định tại Điều 19, Nghị định 152/2020/NĐ-CP, giấy phép lao động chỉ được gia hạn 01 lần duy nhất.

Nếu người lao động sau khi đã gia hạn hết một lần muốn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp tại cùng vị trí thì phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động mới.

3. Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
Điều kiện để người nước ngoài được xin cấp giấy phép lao động, gồm:

Người lao động nước ngoài phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Người lao động nước ngoài phải có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
Người lao động nước ngoài phải không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
Người lao động nước ngoài phải là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, có đầy đủ các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Điều 3 152/2020/NĐ-CP như sau:

Đối với vị trí chuyên gia:

 • Bằng đại học trở lên hoặc tương đương và xác minh kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam, được hợp pháp hóa lãnh sự; hoặc
 • Xác minh kinh nghiệm ít nhất 5 năm và chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam, được hợp pháp hóa lãnh sự.

Đối với vị trí lao động kỹ thuật:

 • Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và xác nhận kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo, được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Xác minh kinh nghiệm ít nhất 5 năm tại vị trí công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Đối với vị trí giám đốc điều hành, nhà quản lý:

 • Quyết định bổ nhiệm;
 • Xác minh kinh nghiệm ít nhất 3 năm tại vị trí công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam

4. Những trường hợp cần xin giấy phép lao động
Căn cứ Điều 2 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động. Trừ một vài trường hợp sẽ được miễn giấy phép lao động theo luật định như:

 • Thực hiện hợp đồng lao động;
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
 • Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế;
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 • Chào bán dịch vụ;
 • Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tình nguyện viên;
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
 • Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 • Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

5. Đối tượng đủ điều kiện và năng lực để bảo lãnh người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam:

 • Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
 • Nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;
 • Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
 • Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức quốc tế, văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
 • Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

6. Thủ tục và hồ sơ đăng ký giấy phép lao động
Để xin giấy phép lao động, doanh nghiệp cần thực hiện tuần tự theo 2 bước quan trọng:

6.1. Đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền
Đăng ký chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài là thủ tục quan trọng đầu tiên cần phải được thực hiện để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Trong quá trình thực hiện, nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Hồ sơ xin chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài bao gồm:

 • Bản sao y Đăng ký kinh doanh;
 • Công văn đăng ký nhu cầu tuyển dụng theo mẫu.
 • Giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (nếu người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Lưu ý: Thời gian xét duyệt chấp thuận là 10 ngày làm việc, không kể thứ 7, chủ nhật, lễ.

6.2. Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Theo quy định pháp luật, người nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài phải gồm các loại giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu còn hạn theo quy định (sao y công chứng);
 • Lý lịch tư pháp số 1 (văn bản chứng nhận không vi phạm tiền án tiền sự);
 • Giấy khám sức khỏe hoặc giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan, tổ chức y tế nước ngoài cấp;
 • Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
 • Hình 4*6cm, nền trắng và chụp không quá 6 tháng;
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài;
 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động;
 • Văn bản Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài (đã nêu trên).

Để hiểu hơn về dịch vụ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài, Quý khách có thể gọi ngay cho EZ qua hotline: (0869 907 519) để được tư vấn trực tiếp!

Lưu ý: Theo quy định, các giấy tờ nêu trên nếu là của nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự (trừ các trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định) và phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động ở đâu?
Đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế kỹ thuật,… thì nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất… - nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Đối với doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất thì nộp hồ sơ tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.

Riêng trường hợp người nước ngoài thuộc các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, hiệp hội,.., thì theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH phải nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại Cục việc làm – Bộ lao động, Thương binh và Xã hội.

7. Một số câu hỏi thường gặp về giấy phép lao động
EZ xin tổng hợp một số câu hỏi thường gặp của khách hàng khi thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động:

Hỏi - Thời hạn giấy phép lao động được cấp là bao lâu?
Trả lời – 
Về cơ bản, Giấy phép lao động được cấp trong thời hạn không quá 2 năm. Tuy nhiên, tùy theo thỏa thuận giữa người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động nước ngoài mà thời hạn của giấy phép lao động của từng trường hợp có thể có sự khác biệt.

Hỏi - Xin giấy phép lao động thường mất khoảng bao lâu?
Trả lời –
Thông thường, trong khoảng 05 ngày làm việc (không kể lễ, ngày nghỉ) sẽ có kết quả xin cấp giấy phép lao động. Nếu không cấp giấy phép lao động thì sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Phí xin giấy phép lao động là bao nhiêu?
Trả lời – 
Tùy từng địa phương, nơi người nước ngoài xin giấy phép lao động mà lệ phí làm giấy phép lao động sẽ khác nhau.

Tuy nhiên, người nước ngoài sẽ không phải nộp lệ phí xin giấy phép lao động. Doanh nghiệp hay người sử dụng lao động nước ngoài sẽ chuẩn bị khoản lệ phí này và các thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

8. Có nên tự làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động?
Trên thực tế, có rất nhiều khó khăn mà doanh nghiệp có thể gặp phải khi tự làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động, vậy nên có rất nhiều doanh nghiệp tìm đến dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép lao động bởi. Những vướng mắc này có thể là:

 • Thủ tục lập hồ sơ phức tạp, đòi hỏi nhiều loại giấy tờ, văn bản khác nhau.
 • Những quy định về giấy phép lao động thường xuyên thay đổi, cần phải có sự am hiểu luật và cập nhật thôn tin thường xuyên.
 • Khi nộp hồ sơ, bạn phải chuẩn bị kỹ càng và có sự giải trình hợp lý với cán bộ Nhà nước về hồ sơ của mình.

9. Dịch vụ giấy phép lao động 
Nếu tự làm thủ tập xin cấp giấy phép lao động gặp nhiều khó khăn như vậy thì các doanh nghiệp cần tìm đến dịch vụ đáng tin cậy nào?

Nhằm giúp Quý khách và doanh nghiệp giảm bớt những thủ tục hành chính phức tạp, EZ Holdings cung cấp dịch vụ giấy phép lao động trọn gói uy tín - nhanh chóng - tiết kiệm với cam kết:

 • Tỷ lệ thành công mức cao nhất với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện giấy phép lao động.
 • Tính toán chi phí với mức giá ưu đãi để tiết kiệm tối đa cho khách hàng.
 • Xuất hoá đơn VAT đúng dịch vụ và cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin doanh nghiệp, người nước ngoài.
 • Quy trình làm việc đơn giản, tiết kiệm thời gian và công sức của khách hàng.

Ngoài ra, EZ cam kết hỗ trợ doanh nghiệp sau khi có giấy phép lao động trong việc: Tư vấn thực hiện tạm trú; Thông báo khi giấy phép lao động sắp hết hạn; Hỗ trợ làm báo cáo, hợp đồng lao động và nộp cho cơ quan ban ngành có liên quan.
Để biết thêm thông tin chi tiết về giấy phép lao động và các thủ tục có liên quan, Quý khách hãy gọi điện trực tiếp đến EZ Holdings theo số hotline: 0869 907 519 | 0867 439 725 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.