Người Sử Dụng Lao Động Được Đơn Đương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Không – EZ Holdings
 Người Sử Dụng Lao Động Được Đơn Đương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Không Phải Báo Trước Khi Nào?

Người Sử Dụng Lao Động Được Đơn Đương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Không Phải Báo Trước Khi Nào?

Liên hệ

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) không cần báo trước trong các trường hợp nhất định, cụ thể:

1. Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hết thời hạn do hai bên đã thỏa thuận hoặc trường hợp khác pháp luật quy định, người lao động không có mặt tại nơi làm việc thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải báo trước cho người lao động. 

2. Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên

Người lao động tự ý bỏ việc từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên mà không có lý do chính đáng như: bản thân, thân nhân ốm đau (có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền); nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi… thì NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động. 

Ngược lại, người lao động nghỉ việc liên tục 05 ngày trở lên có lý do chính đáng mà NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động được coi là trái pháp luật.

3. Trách nhiệm của người lao động khi bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của NSDLĐ, trừ trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm có thể kéo dài, nhưng không được quá 30 ngày (Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019).

4. Nghĩa vụ, trách nhiệm của NSDLĐ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ

  • Thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt (Khoản 1 Điều 45 Bộ luật lao động 2019).

  • Trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc đủ 12 tháng trở lên. Nếu người lao động đủ điều kiện thì mỗi năm làm việc, người lao động sẽ được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. 

  • Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại người lao động bản chính giấy tờ liên quan nếu giữ của người lao động.

  • Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu và phải trả phí.

Trên đây là Những Trường Hợp Người Sử Dụng Lao Động Được Đơn Đương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Không Phải Báo Trước. Liên hệ ngay với EZ qua SĐT: 0869 907 519 | 0867 439 72 để biết thêm thông tin chi tiết!